חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
English
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי השימוש באפליקציה

לקוח יקר,

חברת סוויצ’בי בע”מ (“החברה”) מברכת אותך על הצטרפותך למעגל לקוחותיה ומאחלת לך שימוש מהנה ובטוח במוצריה.

החברה מספקת שירותי בית חכם על בסיס פלטפורמה מקיפה הכוללת את מכשירי הקצה (“המוצרים”), יחידה מרכזית (“CU”) יישום לטלפון או לטאבלט (“אפליקציה”) ושרתים מאובטחים בטכנולוגיית ענן (להלן יחדיו “השירותים”).

עליך לקרוא את תנאי השימוש הבאים (להלן: “ההסכם”) בקפידה לפני השימוש באפליקציה, במוצרים או בשירותים המוצעים על ידי החברה.

על ידי שימוש באפליקציה, במוצרים או בשירותי החברה בכל צורה שהיא, אתה מסכים כי קראת וכי הנך מחויב להוראות הסכם זה.

אם אינך מסכים לכל התנאים וההתניות של הסכם זה, עליך להפסיק באופן מידי כל שימוש באפליקציה ובמוצרים, למחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד והמחשב שלך ולהחזיר את כל המוצרים שרכשת בתוך ארבעה עשר )14( ימים מן המועד בו הם נרכשו בהתאם למדיניות חוק הגנת הצרכן לביטול עסקה.

אתה מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי אתה בגיל חוקי ליצירת הסכם מחייב וכי אתה רשאי באופן חוקי להשתמש במוצרים ונוטל על עצמך אחריות מלאה על הבחירה והשימוש במוצרים והגישה לשירותי החברה.

ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הפנייה היא לנשים וגברים כאחד.

תוקפו של הסכם זה הנו מרגע הורדת האפליקציה או התקנת המוצרים )לפי הקודם( ועד סיומו לפי התנאים המפורטים מטה.

1. שינויים בשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג או לשנות את השירותים , את מבנה ועיצוב האפליקציה או את תנאי הסכם זה, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, על ידי פרסום הודעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.switchbee.com או על ידי שליחת הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או בדואר רגיל.

הנך אחראי לבדיקה והיכרות עם כל שינוי כאמור.

השימוש שלך בשירותים לאחר הודעה כאמור מהווה את הסכמתך לשינוי התנאים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם.

החברה תפרסם באתר או באפליקציה הודעה על הפסקת השירותים מראש או בהתאם לצורך.

השירותים ניתנים רק בתוך ישראל.

2. הרשמה ואבטחה

כתנאי לשימוש במוצרים או היבטים מסוימים של השירותים, ייתכן שתידרש להירשם בחברה ולבחור סיסמא ושם משתמש )להלן: “זיהוי משתמש”(.

עליך למסור לחברה פרטי רישום מדויקים, מלאים ומעודכנים. אם לא תעשה כן, יהווה הדבר הפרה של הסכם זה, אשר עלולה להביא לסיום ההסכם והפסקת השימוש בשירותים.

אינך רשאי לבחור או להשתמש כזיהוי משתמש בשמו של אדם אחר במטרה להתחזות לאדם זה, או להשתמש כזיהוי משתמש בשם הכפוף לזכויות של אדם אחר, ללא הרשאה מתאימה.

הנך אחראי לשמירת הסודיות של הסיסמה

שלך. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של החברה. אין חובה על-פי חוק למסור

את המידע, אולם בלא מסירתו יתכן ותוגבל משימוש בשירותים טעוני הרשמה. החברה לא תעשה בפרטיך

שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לעיון באתר החברה.

3. הפסקת השימוש

החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירותים, או לחסום את גישתך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירותים מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אחרים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת בשירותים או באפליקציה לביצוע, או על מנת לנסות ולבצע, מעשה שהנו בלתי חוקי על- פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר של החברה;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירותים או להמשיך וליהנות מהשירותים בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי )ככל שהשירות ניתן בתשלום(;
 • אם יש לך חוב כספי לחברה או מי מטעמה לרבות חנויות האפליקציות הרלבנטיות, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

4. שימוש מותר

השירותים וכל רכיביהם )לרבות האפליקציה ומרכז השליטה וכל רכיב תוכנה או חומרה המהווים חלק ממערך מתן השירותים( הנם בבעלות החברה ומופעלים על ידי החברה.

החברה מאשרת לך להתקין את האפליקציה ולהשתמש בשירותים אך ורק לצורך שימושם המוגדר ובכפוף לתנאים של הסכם זה ואך ורק לשימושך הפרטי, שאינו מסחרי ולא לשימוש או לטובת צד שלישי.

החברה רשאית לשנות, להשעות או להפסיק את השירותים בכל עת, לרבות הזמינות של האפליקציה, כל תכונה, מאגר נתונים או תוכן. החברה עשויה גם להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את גישתך לחלק מן השירותים או לכל השירותים ללא הודעה או התחייבות.

כל רכיב תוכנה המהווה חלק מן המוצרים או השירותים מוענק לך ברישיון הכפוף להוראות הסכם זה ולא בדרך של מכר.

הרשאתך לשימוש בשירותים הינה ללא בלעדיות ובלתי ניתנת להעברה או המחאה לטובת צד שלישי.

5. קניין רוחני

המוצרים, האפליקציה ויתר מרכיבי השירותים מוגנים תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במוצרים, באפליקציה ובכל מרכיבי השירותים לרבות עיצובם, תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימני מסחר, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בהם, הינן של החברה בלבד או ספקי התוכן שלה, שותפים עסקיים של החברה או צדדים שלישיים אחרים אתם עובדת החברה, שהתירו לה לעשות שימוש בזכויות כאמור, לפי העניין.

תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים או התאמות באפליקציה או באף רכיב תוכנה אחר הקשור לשירותים. הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים בזאת שלא:

 • לשנות ,לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל באפליקציה או בתוכנות הנלוות ;
 • לייצר עבודה נגזרת מהאפליקציה, מהמוצרים או מכל רכיבי השירותים.
 • לפצח סיסמאות או קודי הצפנת אבטחה, לחדור לתוך מערכות החברה, להעביר חומר בלתי חוקי או לאחסן אותו, לעקוף ,לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על החומרה, התוכנות הנלוות או התוכן הדיגיטלי של השירותים;
 • לעשות שימוש ברובוט, עכביש, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח )אינדקס( אל התוכן הדיגיטלי של השירותים;
 • לעשות שימוש בשירותים שלא דרך הממשק הרגיל המוצע על ידי החברה באפליקציה.
 • להשכיר, להשאיל, לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג, להפיץ, למכור או לעשות שימוש באפליקציה, בשירותים או ברכיב תוכנה או תוכן אחר הקשור לשירותים לצד ג’ שלא על פי הסכם זה;
 • לבצע הידור לאחור, הנדסה לאחור )reverse engineering(, או ניסיון להשיג את קוד המקור של השירותים, לרבות האפליקציה, וכל רכיב תוכנה אחר או נתונים אלקטרוניים אחרים הכלולים בשירותים.

שמה של החברה, שמות מוצריה וסימני המסחר שלה )בין אם נרשמו ו ובין אם לאו( הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

6. אחריות ושיפוי

בכפוף לעמידתך בהסכם זה ובכפוף לתנאים הקבועים בתעודת האחריות הניתנת בעת רכישת המוצרים )”תעודת האחריות”(, החברה מתחייבת בפניך )בלבד( כי המוצרים יהיה נקיים מפגמים בחומרים ובעבודה למשך שמונה עשר חודשים מיום הרכישה של המוצרים על ידך, בכפוף לכך שהמוצרים הותקנו על ידי חשמלאי מוסמך מטעם SwitchBee.

אחריות זו תקפה רק למוצרים שנרכשו ומשמשים אותך אך ורק בתוך ישראל.

אחריות זו אינה מכסה נזק שמחוץ לשליטה של החברה, לרבות, ללא הגבלה, נזק שנגרם על ידי שימוש לרעה, תאונה, ניצול, שימוש שלא כמיועד ומתואר בתיעוד המוצרים, בלאי רגיל, חבלה, או שירות שבוצע במוצרים על ידי ספק שירות אשר לא הוסמך במפורש על ידי החברה.

האחריות היחידה והבלעדית של החברה )והתרופה היחידה והבלעדית שלך( במסגרת האחריות האמורה לעיל תהיה לתקן או להחליף מוצר, כפי שנקבע בתעודת האחריות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

למעט כפי שנקבע בתעודת האחריות, המוצרים, האפליקציה וכלל השירותים מסופקים על בסיס “כמות שהם” (AS IS) ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש או במשתמע, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי הפרה, או כי השימוש בשירותים יהיה רציף או נטול שגיאות.

לא ניתן להתאים את המוצרים או השירותים לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של המוצרים או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך.

השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

בשום מקרה לא תחול על החברה או מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באפליקציה או ביתר השירותים או במידת שביעות רצונך מהם.

המוצרים, האפליקציה, היחידה המרכזית ויתר מרכיבי השירותים, מבוססים על טכנולוגיות שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות והינם תלויים, בין היתר, בשירותיהם של צדדים שלישיים )לרבות שירותי אחסון תוכן, טכנולוגיות ענן, תקשורת, אינטרנט וכדו'(.

החברה אינה מתחייבת ששירותים אלה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

בהקשר זה, החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך כתוצאה מאירועים או רכיבים בשירותים שאינם בשליטתה.

אין לעשות שימוש במוצרים, והחברה לא תהיה אחראית לשימוש, בנסיבות העלולות לגרום לנזק, הפסדים או חבות אחרת לך או לצדדים שלישיים.

המוצרים, האפליקציה ויתר השירותים מיועדים לשימוש ביתי או משרדי בלבד ואינם מתוכננים, מיועדים, או מורשים לשימוש בשום יישום שמטרתו רפואית, הצלת חיים או שימור חיים, ולא בשום מערכות חיוניות אחרות או יישומים אחרים בהם כשל בשירותים, באפליקציה, במוצרים או במוצרים של צדדים שלישיים עלול לגרום באופן ישיר או עקיף לפציעה, מוות או לנזק חמור לרכוש.

כל שימוש במוצרים או באפליקציה באופן המנוגד להוראות החברה או לתנאי הסכם זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

האפליקציה מאפשרת לך להפעיל מוצרים אלקטרוניים המיוצרים, משווקים ומתוחזקים על ידי צדדים שלישיים )”מוצרי צד ג'”(.

לחברה אין שליטה על מוצרי צד ג’, אינה אחראית ולא תישא בכל עלות, בקשר לפעילות או תקינות מוצרי צד ג’ באשר הם.

הפעלת מוצרי צד’ ג’ באמצעות האפליקציה ומוצרי החברה הינה לפי בחירתך ובאחריותך המלאה ובכפוף להסכמים עם אותם יצרנים או משווקים של מוצרי צד ג’ אלו.

אחריותה של החברה מוגבלת למוצריה בלבד.

עליך לשפות את החברה ולפצות אותה, את חברות האם שלה, את חברות הבת שלה, את הגורמים הקשורים, המנהלים והעובדים שלה כנגד כל נזק )כולל, ללא הגבלה, כל פיצויים, חבויות, הסדרי פשרה, עלויות ושכר טרחת עורכי דין( מכל תביעה או דרישה שנעשתה על ידי צד שלישי כלשהו העומדת לתשלום בשל או כתוצאה מן הגישה שלך לשירותים, השימוש שלך בשירותים, באפליקציה /או במוצרים, תוך הפרת תנאי הסכם זה.

בשום מקרה, החברה או ספקיה , נושאי משרה, דירקטורים, עובדים או סוכנים שלהם בהתאמה, לא יהיו אחראים בכל הנוגע למוצרים, לאפליקציה או ליתר השירותים, על פי כל עילה חוזית, נזיקין )לרבות רשלנות(, אחריות קפידה או תורת משפט או יושר אחרת,

 • בגין כל סכום מצטבר העולה על הסכומים ששולמו על ידך עבור המוצרים או השירותים
 • בגין כל פיצויים עקיפים, נלווים, עונשיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא;
 • בגין אובדן נתונים או עלות רכישה של מוצרים או שירותים חלופיים; או (ד) בגין כל עניין שאינו בשליטתה הסבירה של החברה.

7. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך בשימוש באפליקציה וביתר השירותים, ככל שהדבר נתון לשליטתה.

מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת בכל עת באתר החברה )”מדיניות הפרטיות”( והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

במהלך השימוש בשירותים, אתה ומשתמשים אחרים עשויים לספק מידע שעשוי להיות בשימוש על ידי החברה בקשר עם השירותים ואשר עשוי להיות גלוי למשתמשים מסוימים אחרים.

הנך מעניק בזאת לחברה רישיון שאינו בלעדי, בכל העולם, ללא תמלוגים, לצמיתות, בלתי הפיך, ניתן להענקה ברישיון משנה וניתן להעברה, לנצל מידע שסופק על ידך )כולל כל זכויות הקניין הרוחניות הקשורות בו( בקשר עם מתן השירותים.

הקבלה של הסכם זה מהווה קבלה והסכמה מפורשת שלך לשימוש והעברת פרטים אישיים מזהים ובלתי מזהים על ידי החברה אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות.

8. שירות לקוחות

בכל מקרה של שאלה בנושא המוצרים, האפליקציה או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות דף “צור קשר” באתר החברה או באמצעות כתובת מייל: support@switchbee.com או אל: מחלקת שירות לקוחות – SwitchBee

ת.ד. 8577

נתניה

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות פקסימיליה שמספרה 09-8356503 (לציין: עבור שירות לקוחות )SWITCHBEE

9. חיובים ותשלומים

היבטים מסוימים של השירותים עשויים להיות כרוכים בתשלום. עליך לשלם את כל התשלומים החלים עליך, בקשר עם אותם שירותים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירון שלה ולהטיל חיובים חדשים בכל עת, עם מסירת הודעה לך, אשר יכולה להישלח באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות פרסום באתר החברה.

השימוש בשירותים לאחר הודעה כאמור מהווה הסכמה לחיובים החדשים. כל תשלום ששולם עבור השירותים על פי הסכם זה אינו ניתן להחזר, אלא אם נאמר אחרת באתר החברה.

אם רכשת את המוצר שלך מאתנו, עיין בתיעוד המוצר לגבי החזרים ומידע על אחריות, או צור קשר עם מרכז התמיכה.

10. ביטול ההסכם

הסכם זה יישאר בתוקפו כל עוד הנך משתמש בשירותים.

הנך רשאי לסיים את השימוש בשירותים בכל עת.

החברה תהיה רשאית להפסיק או להשעות את הגישה שלך לשירותים בכל עת, מכל סיבה שהיא, וללא כל אזהרה מוקדמת, דבר העלול להביא להשמדת כל המידע הקשור אליך.

החברה תהיה רשאית גם להפסיק או להשעות את כל השירותים והגישה לאתר באופן מיידי, ללא הודעה או התחייבות מוקדמת, אם תפר את אחד התנאים או ההוראות של הסכם זה.

במקרה זה, זכותך להשתמש בשירותים תיפסק באופן מיידי.

כל הוראות הסכם זה, אשר מטבען אמורות לחול אף לאחר סיומו , לרבות, ללא הגבלה, כל ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני בנוגע למוצרי החברה ושירותיה, בעלות, אחריות מוגבלת ושיפוי, ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר סיום ההסכם.

11. שונות

הסכם זה אינו ניתן להמחאה, להעברה או להענקה ברישיון משנה על ידך, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

החברה רשאית להעביר, להמחות או להאציל הסכם זה ואת הזכויות והחובות שלה לפיו בכל עת וללא צורך בקבלת הסכמה כלשהיא.

שני הצדדים מסכימים כי הסכם זה מהווה הצהרה מלאה ובלעדית של של זכויות הצדדים וכי הוא גובר על ומבטל כל הסכמים שקדמו לו, תקשורת מילולית וכתובה שקדמה לו, או הבנות אחרות שקדמו לו בקשר עם מושא הסכם זה.

כל שינוי בתנאי הסכם זה חייב להיות בכתב ובחתימתם של שני הצדדים.

לא נוצרת כל סוכנות, שותפות, מיזם משותף, או העסקה כתוצאה מהסכם זה ואין לך שום סמכות מכל סוג לחייב את החברה בכל מובן שהוא.

הנך אחראי לכל התשלומים, ניכוי במקור, הגשה ודיווח על כל המסים, ההיטלים והשומות הממשלתיות החלות עליך בקשר לשימוש בשירותים, ככל שיהיו.

הכותרות של כל סעיף נכללו לעיל לנוחיותך, אבל לכותרות כאלה אין כל משמעות משפטית, ויתכן כי הן לא משקפות באופן מדויק את התוכן של ההוראות המובאות תחתן.

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (“הערכאה המשפטית”) כי תנאי מתנאי הסכם זה הינו בלתי חוקי או בלתי תקף, אזי לא יבטל הדבר את יתר תנאי הסכם זה או את חלקי אותו תנאי שבוטל או צומצם על ידי אותה ערכאה שיפוטית.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש וייושם על פיהם. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור בהסכם זה ובסכסוכים הנובעים ממנו, מוקנית לבתי המשפט המוסמך במחוז בתל אביב-יפו.

עודכן לאחרונה ב – 1 יוני, 2015

נהלו את הבית באמצעות אפליקציה