חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
English
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי השימוש באתר

אתר זה )להלן: “האתר”( הינו בבעלות חברת סוויצ’בי בע”מ )להלן: “סוויצ’בי”( ומנוהל על ידה. גלישה באתר וכל שימוש בתכניו כפופים לתנאי השימוש שלהלן )להלן: “ההסכם”(. המשך גלישה באתר וכל שימוש בתכניו מהווים הסכמה לתנאי הסכם זה.

אם סוויצ’בי שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים באתר ובהסכם זה בכל עת. המשך הגלישה באתר אינך מסכים/ה לתנאים אלה את/ה מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר זה.

זה לאחר שינויים אלו מעיד על הסכמתך לשינויים כאמור.

סוויצ’בי מספקת פתרונות בית חכם תחת הסכמים נפרדים ובהתאם לתנאיהם.

1. הגבלות על השימוש

כל המידע, המסמכים, הנתונים, התוכנות, המוצרים, השירותים, הגרפיקה והמדיה המופיעים באתר זה )להלן: “התכנים”( סופקו על-ידי סוויצ’בי. התכנים הכלולים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים ודינים סוויצ’בי לבדה היא בעלת התכנים. אין לשכפל, לערוך, לשנות, להציג, להפיץ או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, בכל צורה שהיא ובכל דרך שהיא, אלא באישור מראש ובכתב מאת סוויצ’בי.

שימוש ללא היתר אינך רשאי/ת להשתמש בכל תוכן הכלול בתכנים בכל צורה שהיא באופן העלול להוות מצג שווא או הצהרה או ליצור רושם מוטעה לגבי סוויצ’בי או כל צד שלישי המוזכר באתר.

את/ה מסכים/ה להשתמש אינך רשאי/ת להזיק להפריע או לשבש את ביצועי האתר או מנגנוני האבטחה הכלולים בו או לעקוף או אינך רשאי/ת לעשות שימוש בכל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר של נתונים או תכנים אחרים המופיעים באתר באופן המתחרה בכל אחד מהשירותים או המוצרים של סוויצ’בי, או בכל אופן העלול להזיק או להפריע אחרים תחת החוק הישראלי והבינלאומי.

בכל אחד מתכנים אלו אסור לפי חוק ועשוי לגרור עונשים אזרחיים ופליליים.

באתר ובתכנים שניתן לגשת אליהם דרך האתר למטרות חוקיות בלבד.

לעשות שינויים בפעילות ובפונקציונליות של האתר או של כל מערכות סוויצ’בי האחרות.

לפעילות האתר או לפגוע בזכויותיה של סוויצ’בי.

2. אחריות והבהרה משפטית

סוויצ’בי עושה מאמצים כדי להציג מידע מדויק ועדכני באתר, עם זאת, התכנים עלולים להכיל אי דיוקים טכניים, שגיאות דפוס וטעויות אחרות. סוויצ’בי רשאית לתקן, לשנות, להדגיש, לשפר ולעשות כל שינוי אחר במוצרים, בתוכניות ובשירותים בכל עת או להפסיק ולספק כל מוצר, תוכנית או שירות בלא להודיע התכנים באתר זה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS).

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שכל התכנים הכלולים באתר זה ניתנים כדוגמא בלבד ושאת/ה תפעיל/י שיקול דעת ויכולת ניתוח עצמאיים לגבי השימוש שלך בתכנים אלו. סוויצ’בי אינה נושאת באחריות בקשר לשימוש שלך בתכנים אלו.

השימוש במידע באתר זה עשוי לחייב קבלת הרשאה מסוויצ’בי או צד שלישי אחר בכפוף לפטנטים או לזכויות הקניין האחרות של סוויצ’בי או הצד השלישי כאמור.

סוויצ’בי איננה נושאת באחריות להתאמתם של המוצרים, השירותים או התכנים לכל צורך שהוא, לרבות אך לא רק, כל אחריות מכללא, תנאי סחירות, התאמה למטרה על כך.

ספציפית, קניין ואי הפרה של זכויות צד שלישי.

3. הגבלת אחריות

סוויצ’בי לא תשא בשום מקרה באחריות בגין כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי, בין בעילה חוזית, ובין ברשלנות או כל פעולה נזיקית אחרת הנובעת מהשימוש באתר זה או כתוצאה מהשימוש ב- או הביצועים של התכנים המופיעים באתר, בין אם סוויצ’בי היו מודעים לאפשרות של נזקים אלו.

4. הודעה ספציפית הנוגעת לתוכנה הזמינה באתר זה

כל תוכנה הניתנת להורדה מאתר זה )להלן: “תוכנה”( מוגנת בזכויות יוצרים. השימוש בתוכנה זו כפוף לתנאי השימוש הכלולים בתוכנה זו.

משתמש לא יהא רשאי להתקין כל תוכנה לפני שהסכים לתנאי שימוש של תוכנה זו.

כל שכפול או הפצה מחדש של תוכנה שלא בהתאם לתנאי השימוש החלים עליה אין להעתיק, להפיץ, להציג או להפעיל בציבור, להעניק רישיון משנה, לעשות דה-קומפילציה או הנדסה לאחור, לפרק, להפוך לצורה הניתנת לקריאה בידי אדם, להעמיד לרשות הציבור, לבצע התאמות, לעשות שימוש מסחרי, לעבד, לתרגם, למכור, להשאיל, להשכיר, לשלב עם תוכנה אחרת, לשנות או ליצור עבודה נגזרת של כל תוכנה הכלולה באתר, בין בעצמך ובין על ידי צד שלישי מטעמך, בכל דרך ובכל אמצעי, לרבות אך לא רק, על ידי אמצעים אלקטרוניים, מכניים או אופטיים, אלא אם תנאי השימוש אסורים בהחלט ועשויים לגרור עונשים אזרחיים ופליליים.

החלים על התוכנה מאפשרים זאת בצורה מפורשת.

5. הודעה ספציפית הנוגעת לקישורים לאתרים של צדדים שלישיים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם נמצאים בשליטתה של סוויצ’בי.

הקישורים ניתנים לנוחיותך בלבד וסוויצ’בי אינה תומכת באף אחד מאתרים אלו.

סוויצ’בי אינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר או כל שינוי או עדכון באתרים אלו.

סוויצ’בי אינה אחראית לתוכן שאליו ניתן להגיע באמצעות אתרים אחרים או דרך אתר זה.

פרסום מידע אודות מוצרים או שירותים של צד שלישי על ידי סוויצ’בי אינו מהווה אישור בדבר התאמתם של מוצרים או שירותים אלו, ואינו מהווה אחריות, ייצוג או תמיכה במוצרים או שירותים אלו, בין לבדם ובין בשילוב עם מוצרים או שירותים של סוויצ’בי.

6. סימנים מסחריים

סימני המסחר, סימני השירות והסמלים המסחריים האחרים המופיעים באתר הינם סימנים מסחריים וסימני שירות רשומים ולא רשומים של סוויצ’בי ואחרים.

כל סימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים המופיעים באתר הינם קניינם הבלעדי של בעליהם.

למעט כאמור במסמך זה, לא מוענקים לך, בין אם במפורש ובין אם במשתמע או על ידי השתק או בכל דרך אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש בסימן מסחרי, סימן שירות או סמל מסחרי של סוויצ’בי המופיע באתר זה ללא היתר מראש ובכתב מאת סוויצ’בי.

בכל מקום בו משתמשים בסימנים המסחריים של סוויצ’בי בהיתר, אלו צריכים להיות מזוהים כסימנים מסחריים של סוויצ’בי על ידי השימוש בסמל המתאים (לדוגמא או) ליד המופע הראשון בטקסט של כל פרסום מודפס או אלקטרוני.

7. סמכות שיפוט והדין החל

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך, הליך, טענה או עילה לתביעה הנובעים מתוך או קשורים עם הסכם זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הרלוונטיים במחוז תל-אביב – יפו.

8. מדיניות פרטיות

סוויצ’בי מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על הפרטים האישיים אשר את/ה משתף/ת עמנו.

את/ה יכול/ה לגלוש ברוב חלקי אתר זה מבלי לתת לנו כל מידע על עצמך.

בכדי לגשת לחלק מהמידע או בכדי לקבל שירותים מסויימים, ייתכן שתצטרך/י לספק מספר פרטים אודות עצמך.

השימוש שלך באתר כפוף בכל עת למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של סוויצ’בי המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ניתן לצפות במדיניות הפרטיות ב: (להלן: “מדיניות הפרטיות“).

סוויצ’בי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות ואת תנאיה בכל עת, לפיכך מומלץ שתעיין בהם מפעם לפעם.

סוויצ’בי וצדדים שלישיים מטעמה מפעילים מערכות ותהליכים לאבטחת מידע בכדי לאבטח את הפרטים האישיים שלך וכל מידע אשר מועבר דרך או נשמר בשרתים של סוויצ’בי או צדדים שלישיים כאמור.

מידע נוסף אודות האופן שבו סוויצ’בי מאבטחת את הפרטים האישיים שלך כלול במדיניות הפרטיות השימוש שלך באתר זה לאחר שינויים כאמור מהווה את הסכמתך לשינויים אלו.

פרטי התקשרות

למידע נוסף או לבקשה בנוגע לשימוש בתכני האתר אנא פנו ליצירת קשר או כתבו ל: info@switchbee.com

עודכן לאחרונה: 1 ביוני, 2015

נהלו את הבית באמצעות אפליקציה